Type keywords...

Integritetspolicy

Senast ändrad: 19 oktober 2020

1. Allmänt

Detta dokument (”Integritetspolicy”), tillsammans med GetHint ABs (”Bolaget”) Användarvillkor för Prognosverktyget, som finns tillgängliga på Bolagets webbsida, www.gethint.se (”Webbsidan”), beskriver hur Bolaget behandlar dina personuppgifter i relation till de tjänster som vi tillhandahåller.

Vid tillämpning av denna Integritetspolicy är den personuppgiftsansvarige GetHint AB (org.nr. 556916-5011), c/o Magnus Hällstén Torsgatan 39, 113 62 Stockholm, info@gethint.se.

Om inte annat framgår i denna Integritetspolicy ska de definitioner som används ha samma innebörd som i Användarvillkoren. Frågor rörande vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter kan skickas till info@gethint.se eller till vårt dataskyddsombud:

GetHint AB
Dataskyddsombud: Niclas Levin, niclas.levin@gethint.se
c/o Magnus Hällstén, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm

2. Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

2.1 Genom att använda Prognosverktyget behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Användarvillkoren och denna Integritetspolicy.

2.2 Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att:

  • Fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med Användarvillkoren eller i enlighet med annan avtalsförpliktelse mellan Bolaget och dig som användare av Prognosverktyget,

  • Göra statistik-körningar och analysera data i syfte att utveckla Prognosverktyget avseende funktionalitet, säkerhet och metoder, samt analysera marknad och kunder. Som rättslig grund för denna behandling tillämpar vi vårt berättigade intresse bestående av att kunna utveckla våra tjänster och öka vår förståelse av marknaden och kunder,

  • Ge dig prognoser för din privatekonomi. Detta sker genom att Bolaget exempelvis samkör, segmenterar och analyserar transaktionsdata i syfte att ge anpassad information utifrån dina specifika preferenser och beteendemönster. Vår rättsliga grund för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet vi har med dig, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla Prognosverktyget,

  • Genom riktad marknadsföring, som kan vara baserade på dina preferenser, kommunicera med dig genom e-post, SMS eller sociala medier för att meddela dig om erbjudanden och rekommendationer om våra varor och tjänster. Som rättslig grund för denna behandling tillämpar vi vårt berättigade intresse bestående av att kunna utveckla våra tjänster och öka vår förståelse av marknaden och kunder. Denna behandling kan komma att utgöra profilering, dock förekommer det inga automatiska beslut,

  • Mäta, utvärdera och förbättra effektiviteten av Bolagets marknadsföring gentemot Användaren och andra. Som rättslig grund för denna behandling tillämpar vi vårt berättigade intresse bestående av att kunna utveckla våra tjänster och öka vår förståelse av marknaden och kunder.

Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkt 2.2 skall du meddela Bolaget detta i enlighet med punkt 3 nedan. Sådant meddelande kan skickas till info@gethint.se eller postalt till GetHint AB, c/o Magnus Hällstén, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm.

2.3 För de ändamål vi beskriver i punkt 2.2 ovan kan vi bland annat komma att behandla transaktionsdata, namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, boendeuppgifter, registreringsnummer och annan övrig information som tillförts Prognosverktyget. Rättslig grund för denna behandling är fullgörande av avtalet med dig. Vi kan även komma att behandla och analysera särskilda kategorier av personuppgifter t.ex. facktillhörighet och hälsouppgifter, men endast i den mån detta framgår av den data vi analyserar såsom t ex transaktionsdata eller annan data som du själv lagt till i appen. För detta inhämtar vi ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Då vi inte har möjlighet att exkludera behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter kan vi inte tillhandahålla Prognosverktyget om du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallas.

2.4 Bolaget kommer i den utsträckning det är nödvändigt lämna ut Användarens personuppgifter till tredjepartsleverantörer för att Bolaget ska kunna leverera Prognosverktyget till Användaren.

Härutöver kommer vi lämna ut personuppgifter till externa parter som tillhandahåller tjänster till oss, såsom leverantörer av IT-tjänster. Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut. Om Bolaget överför dina personuppgifter utanför EU/EES så kommer detta endast att ske efter att adekvata skyddsåtgärder är vidtagna, exempelvis genom att dataöverföringsavtal ingås med mottagaren av uppgifterna.

2.5 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

  • fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut;

  • genomdriva eller tillämpa Användarvillkoren; eller

  • kunna skydda våra eller tredje mans rättigheter, t.ex. i en domstolsprocess.

3. Rättigheter och kontakt

3.1 Bolaget är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lag. Dina uppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. För den händelse att ditt konto i Prognosverktyget avslutas kommer vi att radera eller avidentifiera samtliga personuppgifter om dig som vi har sparade, om inte annat följer av lagkrav eller för att bevaka Bolagets rättsliga intressen.

3.2 Vi strävar efter att hålla våra sammanställningar av personuppgifter korrekta och uppdaterade. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, uppdatering, ändring och radering av dina personuppgifter samt att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling samt rätt till dataportabilitet. Vissa ändringar kan du genomföra direkt i Progsnoverktyget. Det går också bra att kontakta Bolaget på info@gethint.se, eller till GetHint AB, c/o Magnus Hällstén, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Vid repetitiva eller orimliga förfrågningar har Bolaget rätt att ta ut en avgift. Bolaget kommer normalt att besvara din förfrågan inom en månad.

3.3 För det fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag uppmanar vi dig att kontakta Bolaget på info@gethint.se, eller till GetHint AB, c/o Magnus Hällstén, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm. Vi kommer snarast därefter rätta, blockera eller utplåna felaktiga personuppgifter och personuppgifter som inte behandlas i enlighet med gällande lag. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt vis kan du vända dig till Datainspektionen och anmäla ditt klagomål. Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm www.datainspektionen.se

4. Säkerhet

Den teknologi som vi använder och denna Integritetspolicy syftar till att skydda dina personuppgifter från icke auktoriserad tillgång och otillbörlig användning. Vi kan komma att uppdatera dessa åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

5. Barn

Prognosverktyget är inte riktat mot personer under arton (18) års ålder. Bolaget samlar inte medvetet in personuppgifter från barn och omyndiga. Om du är en förälder eller förmyndare av en omyndig eller barn och du har uppmärksammat att den omyndige eller barnet har försett Bolaget med personuppgifter, var god kontakta Bolaget på info@gethint.se, Bolaget kommer då att omedelbart upphöra med behandlingen av sådana uppgifter.

6. Länkar

Prognosverktyget och Webbsidan kan komma att innehålla länkar till och från andra webbplatser tillhörande tredje part. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för hur dina personuppgifter behandlas där.

7. Ändringar i Integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra Integritetspolicyn utan föregående meddelande genom att en ny version av denna Integritetspolicy publiceras på Webbsidan och i Prognosverktyget. Vid betydande förändringar kommer Bolaget dock även meddela dig om ändringarna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om ändringen.

Kontaktinformation

GetHint AB
c/o Magnus Hällstén, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm
E-post: info@gethint.se