Type keywords...

Användarvillkor

Senast ändrad: 19 oktober 2020

För användning av prognosverktyget Hint (”Prognosverktyget”) ska vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor gälla. Denna version är gällande från och med 2020-10-19 (se punkt 8 nedan om förändringar av Användarvillkor).

För användning av Prognosverktyget måste Användaren vara över 18 år.

Bolaget kan inte garantera tillförlitligheten i den information som presenteras i Prognosverktyget, oavsett om den är inhämtad av Bolaget eller levererad från tredje part. Bolaget frånsäger sig allt ansvar för Användarens ekonomiska beslut som grundats i användning av Prognosverktyget samt för Användarens beslut som grundats i användning av tjänster, funktioner eller information tillhandahållen av tredje man, såsom Bolagets samarbetspartners och Tredjepartsleverantörer.

1. Definitioner

I dessa Användarvillkor ska nedanstående termer ha följande betydelse:

“Användaren” betyder den fysiska person som genom dessa Användarvillkor upprättar ett Avtal med Bolaget om tillgång till Prognosverktyget.

“Användaruppgifterna” betyder de uppgifter som Användaren nyttjar för att logga in i Prognosverktyget.

“Användarvillkor” betyder vid var tid gällande version av dessa villkor, vilka utgör avtalsinnehållet i det Avtal som upprättas mellan Bolaget och Användaren.

"Avtalet" betyder vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor samt i förekommande fall övriga mellan Bolaget och Användaren särskilt ingångna avtal rörande Prognosverktyget.

“Bolaget” betyder GetHint AB, organisationsnummer 556916-5011.

”Appen” betyder den mobila tjänst, webbtjänst eller andra tekniska medel via vilka Bolaget från tid till annan tillgängliggör åt Användaren och som Användaren väljer att använda för att få tillgång till Prognosverktyget.

”Prognosverktyget” betyder de funktioner, tjänster och Material som görs tillgängliga för Användaren av Bolaget genom Avtalet.

“Information” betyder de uppgifter och information om Användaren som Användaren vid var tid har registrerat i Prognosverktyget och som i förekommande fall Bolaget har delgivits från tredje part om användaren. Detta innefattar, men är ej begränsat till, Användarens inloggningsuppgifter, banktransaktioner och transaktionsdata, kostnader, avgifter, premier samt i förekommande fall övriga personuppgifter.

“Integritetspolicyn” betyder den vid var tid gällande policy som beskriver och ligger till grund för Bolagets behandling av personuppgifter. Integritetspolicyn finns tillgänglig på www.gethint.se/integritetspolicy

”Materialet” betyder Webbsidan och Appen inklusive allt innehåll och annat material och information som Användaren får tillgång till genom Prognosverktyget.

”Tredjepartsleverantör” betyder tredje part som är tjänsteleverantör, exempelvis men ej uttömmande, elleverantör, försäkringsbolag, internetleverantör, kontoinformationstjänst, eller aggregator av data.

”Webbsidan” betyder Bolaget webbsida, www.gethint.se

2. Om Prognosverktyget

Bolaget har utvecklat ett Prognosverktyget för användning via webb eller app. Prognosverktyget är tillgängligt för användning efter att dessa Användarvillkor accepteras av Användaren i samband med registrering.

Prognosverktygets syfte är att hantera och analysera Användarens transaktionsdata, avtal med Tredjepartsleverantörer och annan information om Användarens privatekonomi, för att på ett enkelt och lättåtkomligt sätt presentera “prognoser” om användarens privatekonomi. Datan som dessa “prognoser” baseras på har Användaren godkänt att den har levererats från tredjepartsleverantör såsom en kontoinformationstjänst, med mobilt bankid, till Bolaget - en så kallad överföring av Personlig Data mellan två “Data Controllers”.

När Informationen tillkommit Bolaget hanterar och analyserar Bolaget informationen i syfte att genom Prognosverktyget ge Användaren följande funktioner;

  • en prognos på budget för dagen, veckan och månaden

  • kategorier med prognoser för olika budgetar

  • prognoser på budget för användarens egna uppsatta mål

3. Information om risk

Inte på något sätt skall Prognosverktygets prognoser ses som ekonomisk rådgivning. Användaren bär eget ansvar för vilka beslut denne tar för sin privatekonomi givet informationen användaren fått av prognoserna som Prognosverktyget levererat till användaren. Innehållet i prognoserna är inte framtaget av budget- och skuldrådgivningsexperter och är därmed inte resultatet av en oberoende privatekonomisk planering.

4. Användning och ändring av Prognosverktyget

Användaren får inte kopiera eller använda Prognosverktyget på annat sätt än vad som följer av dessa Användarvillkor.

För att kunna använda Prognosverktyget krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Användaren behöver initiera en dataöverföring vid jämna mellanrum med hjälp av en tredjepartsleverantör.

Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Bolaget använder för att skydda Prognosverktyget.

5. Användaruppgifter

Användaren är införstådd med att Användaruppgifterna är en värdehandling och att Användaren själv ansvarar för att ha kontroll över och hålla hemlig all information gällande Användaruppgifterna. Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av att denne inte hanterat Användaruppgifterna på ett korrekt sätt.

6. Förändringar av Användarvillkoren

Bolaget har rätten att göra förändringar och uppdateringar i dessa användarvillkor. Bolaget kommer informera om dessa förändringar innan de tillträder i kraft till användaren. Bolaget kommer avisera denna uppdatering här, på hemsidan samt till användarens e-postadress minst 15 dagar före förändringarna träder i kraft.

Bolaget har rätten att avbryta Användarens tillgång till tjänsten omgående om Bolaget har anledning att tro att Användaren bryter mot dessa Användarvillkor. Bolaget reserverar sig rätten att modifiera eller upphöra (temporärt eller permanent) tillhandahållandet av tjänsten utan förvarning, efter eget gottfinnande, eller om det krävs enligt lag eller genom ett beslut av en myndighet. Du accepterar att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifiering, upphävande eller upphörande.

Användarvillkoren finns tillgängliga på svenska.

7. Uppsägning

Avtalet mellan Användaren och Bolaget löper tillsvidare.

Användaren kan när som helst säga upp Avtalet och användandet av Prognosverktyget. Uppsägning från Användaren sker enklast genom att i Prognosverktyget under fliken ”profil” radera sitt konto. Respektive part kan även skicka meddelande om uppsägning enligt punkt 10 nedan. Användaren kan även kontakta bolaget via info@gethint.se för att få hjälp med sin uppsägning av avtalet och radering av sitt konto.

Om Bolaget väljer att säga upp Avtalet med Användaren gäller en uppsägningstid på två (2) månader.

8. Användarens ångerrätt

Genom att ladda ned och använda Prognosverktyget samtycker Användaren till att Prognosverktyget tillhandahålls som en app och att det därmed inte finns någon ångerrätt, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Du kan dock när som helst säga upp Avtalet enligt punkt 7 ovan.

Om Användaren frånträder Avtalet enligt denna punkt kommer Bolaget att avregistrera Användaren från Prognosverktyget och frånträdandet kommer inte att medföra några kostnadsanspråk från Bolaget.

Meddelande om utövande av ångerrätten skickas antingen per e-post till info@gethint.se eller per post till den adress som Bolaget vid var tid anger på Webbsidan, www.gethint.se.

Användaren kan också använda sig av den standardblankett som finns att ladda ned på Konsumentverkets webbsida, och skicka ifylld blankett direkt till Bolagets nedan angivna adress. Om Användaren väljer att utöva sin ångerrätt via webbformulär eller e-post kommer Bolaget att utan dröjsmål per e-post bekräfta mottagandet av Användarens beslut att utöva ångerrätten. Angivna kontaktuppgifter kan komma att ändras och i sådant fall kommer Bolaget på erforderligt vis att informera Användaren om sådana nya kontaktuppgifter.

9. Meddelanden

Kommunikationen mellan Användaren och Bolaget sker på svenska eller engelska.Meddelanden från Användaren till Bolaget ska skickas per e-post till info@gethint.se eller per post till den adress som Bolaget vid var tid anger på Webbsidan, www.gethint.se.

Uppsägning, information om avtalsförändringar (se punkterna 6-7 ovan) information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag eller andra meddelanden från Bolaget till Användaren görs i första hand per e-post till den senaste e-postadress som Användaren meddelat Bolaget eller i andra hand med post till Användarens senaste för Bolaget kända adress.

Information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag kan även göras tillgängligt för Användaren efter en förfrågan av Användaren.

När Bolaget har skickat meddelande per e-post anses Användaren omedelbart ha mottagit detta och i de fall Bolaget har skickat meddelande med post anses Användaren ha mottagit detta två (2) arbetsdagar efter det att brevet skickades. Detta gäller även om meddelandet inte har kunnat tas emot av Användaren, t.ex. då brev av någon anledning inte har levererats eller då e-post inte har kunnat tas emot p.g.a. att Användarens inkorg är full, e-postadressen är inaktuell, e-postprogrammets brandvägg sorterar bort meddelanden, datorhaveri etc.

10. Immateriella rättigheter och licens

Bolaget, dess koncernbolag och/eller leverantör eller licensgivare äger och innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Materialet.

Bolaget upplåter till Användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att genom Avtalet använda Materialet för personligt och privat bruk. Materialet skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning.

Användaren får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med Avtalet.

Om Bolaget tillhandahåller Användaren uppdateringar eller uppgraderingar av Prognosverktyget och/eller dess innehåll ska sådana uppdateringar och uppgraderingar omfattas av detta Avtal.

11. Behandling av personuppgifter

Bolaget behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn och vad som i övrigt följer av dessa Användarvillkor.

Mer information om Bolagets behandling av personuppgifter och Användarens rättigheter finns i Integritetspolicyn som finns tillgänglig på www.gethint.se/integritetspolicy samt i Prognosverktyget.

12. Bolagets ansvar

Bolaget har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Bolaget orsakat Användaren på grund av brott mot Avtalet. Bolaget ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos Användaren, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagets ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från Användarens sida. Bolaget ansvarar exempelvis inte för fel som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Bolaget eller för webbplatser, programvara, innehåll och tjänster tillhandahållna av tredje part som kan nås via Prognosverktyget, inklusive innehåll från Tredjepartsleverantörer.

Bolaget kan inte garantera tillförlitligheten i den information som presenteras i Prognosverktyget, oavsett om den är inhämtad av Bolaget eller levererad från tredje part. Bolaget frånsäger sig allt ansvar för Användarens ekonomiska beslut som grundats i användning av Prognosverktyget samt för Användarens beslut som grundats i användning av tjänster, funktioner eller information tillhandahållen av tredje man, såsom Bolagets samarbetspartners och Tredjepartsleverantörer.

13. Force majeure

Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror på force majeure-liknande förhållanden såsom lagbud, myndighetsbeslut, blixtnedslag, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet, oavsett om Bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd, som legat utanför Bolagets kontroll eller som Bolaget inte rimligen kunnat undvika.

14. Klagomål

Om Användaren är missnöjd med Prognosverktyget kan Användaren kontakta den klagomålsansvarige.

Skriftliga eller muntliga klagomål framförs i första hand till:

GetHint AB
Klagomålsanvarig: Att: Niclas Levin, niclas.levin@gethint.se
c/o Magnus Hällstén, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm
E-post: info@gethint.se

Om Användaren fortfarande är missnöjd efter kontakt med den klagomålsansvarige kan Användaren kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag.

Brev skickas till

Allmänna ReklamationsnämndenBox 174101 23 Stockholmhttp://www.arn.se

Besöksadress

Kungsholmstorg 5, Stockholm.

EU-kommissionen tillhandahåller en webbsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Användaren kan för rättslig prövning hänskjuta sitt ärende till allmän domstol.www.domstol.se

15. Lagval och tvistelösning

Dessa Användarvillkor ska styras av svensk rätt. Eventuella tvister ska lösas i svensk allmän domstol.

Kontaktinformation

GetHint AB
c/o Magnus Hällstén, Torsgatan 39, 113 62 Stockholm
E-post: info@gethint.se